Unsere Chorleiterinnen

Leitung des gemischten Chors: Hannah Kaupp. Leitung der Local Vocals: Maria Wessel.

Frühere Leiter des gemischten Chors
2023

Clara Schuler

2023

Karolina Halbig

2000 - 2022

Burkard Miller

1999

Xaver Beck

1997 - 1999

Eibe Möhlmann

1997

Xaver Beck

1990 - 1997

Hermann Kuhnert

1988 - 1990

Bertram Schattel

1969 - 1988

Paul Fügel

1946 - 1969

Rudolf Gehrung


 

Frühere Chorleiter der Local Vocals

2023

Clara Schuler

2022 - 2023

Karolina Halbig

2019 - 2021

Hannah Silberbach

2017 - 2019

Karolina Halbig

2016 - 2017

Lara Lübbe

2004 - 2016

Burkard Miller

1996 - 2004

Alexander Reuter